Edukasyon sa Pagpapahalaga II


Unang Markahan:
I. Naiuugnay ang kahalagahan ng pagkilala sa sarili bilang kabataan sa kakayahan sa pakikipagkapwa tao.
1.1 Nakikilala ang kahulugan at lawak ng kapwa.
1.2 Naipapaliwanag ang kahulugan ng ibat-ibang antas ng pakikipagkapwa.
1.3 Nasusuri ang kahalagahan ng pakikipagkapwa.
1.4 Nailalahad ang mga pamaraan sa pagpapa-unlad ng pakikipagkapwa.
1.5 Natutukoy ang ibat ibang uri ng komunikasyon sa pakikipagkapwa.
1.6 Nasusuri ang kahalagahan ng mabisang komunikasyon sa pakikipagkapwa.
1.7 Napapahalagahan ang mapanagutang pakikipagkapwa sa pamamagitan ng wastong pamamahala ng emosyon.
1.8 Nalalahad ang bunga ng di-wastong pamamahala ng emosyon.
1.9 Natutukoy ang mga moral na batayan ng pakikipag-ugnayan sa katapat na kasarian.

Ikalawang Markahan
II. Ang Pamilya Bilang Ugali ng Pakikipagkapwa
2.1 Naipapaliwanag ang kalikasan at layunin ng pamilya/
2.2 Nakikilala ang impluwensya ng pamilya sa paghubog ng pagkatao.
2.3 Natutukoy ang gampanin ng bawat kasapi sa pagpapa-unlad sa katatagan ng pamilya.
2.4 Naigagalang ang karapatan ng bawat kasapi ng pamilya.
2.5 Nakikilala ang tungkulin ng pamilya sa mapanagutang pagpili at paggamit ng media at information technology.
2.6 Naisasaalang-alang ang paggamit ng dayalogo sa pagpapanatili ng kaaya-aya at mapayapang pagsasamahan sa pamilya.
2.7 Nakakabalangkas ng mga konkretong paraan na makapagpapatibay sa katatagan ng sariling pamilya.
2.8 Nabibigyang halaga ang sama-samang pagsisikap tungo sa pag-unlad ng pamilya.
2.9 Napapatunayan na ang pananampalataya sa Diyos ay matibay na sandigan ng pamilyang Pilipino.
2.10 Nakikilala na ang katatagan na pamilya ang sandigan ng isang matatag na lipunan.

Ikatlong Markahan
III. Mga Birtud at Pagpapahalaga sa Pakikipagkapwa
3. Nakikilala ang mga pagpapahalagang paiiralin sa pakikipagkapwa sa angkop na pagkakataon.
3.1. Nakapagbibigay kahulugan sa mga birtud at mga pagpapahalagang kaugnay sa pakikipagkapwa.
3.2 Napapatunayan na ang mga katapatan ay mahalagang salik sa pakikipag-ugnayan sa kapwa.
3.3 Naipapamalas ang pang-unawa sa kapwa at sa ibat-ibang pagkakataon.
3.4 Napapahalagahan ang kalikasan ng Diyos sa pamamagitan ng pagpapatawad sa nagkasala.
3.5 Napapahalagahan ang kapwa sa pamamagitan ng paggalang sa kanyang pagkatao.
3.6 Nahihinuha na sa makatwirang pagmamalasakit makikita ang tunay ng diwa ng pakikipagkapwa.
3.7 Naipapakita ang awa (compassion) sa mga naglilingkod sa Diyos.
3.8 Napapatunayan na ang paglilingkod sa kapwa ay paglilingkod sa Diyos.
3.9 Nakikilala ang mga pagpapahalagang Pilipino sa pakikipagkapwa na kailangang bigyan ng panibagong direksyon. Halimbawa utang na loob.
3.10 Napapatunayang napakatatag ang pakikipagkapwa sa pagsasabuhay ng birtud at paagpapahalaga.

Ikaapat na Markahan
IV Mga Isyu at Suliraning Kaugnay ng Pakikipagkapwa
4 Nakapagpapasya ng mga angkop na hakbangin sa paglutas ng mga isyu at suliraning kaugnay ng pakikipagkapwa.
4.1 Nasusuri ang mga isyu at suliraning kinakaharap ng pamilyang Pilipino.
4.2 Naipapaliwanag ang maaaring ibunga ng pagsasama ng di-kasal.
4.3 Nasusuri ang mga dahilan ng paghihiwalay ng ama at ina.
4.4 Natutukoy ang mga limitasyon sa pakikisama sa kapwa.
4.5 Nailalahad ang masamang bunga ng walang batayang usap-usapan.
4.6 Napatunayan na ang diskriminasyon ay kawalan ng pakikipagkapwa.
4.7 Nasusuri ang epekto ng panggigipit sa kapwa (Harassment).
4.8 Naipapakita ang paggalang sa awtoridad sa pamamagitan ng wastong pagkilos at pananalita sa tamang pagkakataon.
4.9 Nakababalangkas ng makatwirang hakbangin sa paglutas ng mga isyung tungkol sa pakikipagkapwa.
4.10 Napapaunlad ang kakayahang lutasin ang mga suliraning kaugnay sa pakikipagkapwa.


Edukasyon sa Pagpapahalaga IV

Yunit I: Ang Moral at Ispiritwal na Dimensyon ng Tao

L.C.1.1: Nakikilala ang kadakilaan at kapangyarihan ng Diyos
L.C.1.2: Natatanggap na ang buhay ang pinakadakilang kaloob ng Diyos sa tao.
L.C.1.3: Nakikilala na ang tao ay isang moral at ispiritwal na nilalang
L.C.1.4: Napananagutan ang responsibilidad na kaugnay ng kalayaan
L.C.1.5: Napatutunayan na ang “Natural Law” at “Divine Moral law” ay pamantayang gabay sa maayos na pamumuhay.
L.C.1.6: Nasusuri ang mga paraan ng iba’t ibang relihiyon tungo sa pagpapabuti ng ugnayan ng tao sa Diyos.
L.C.1.7: Nasusuri ang pananagutan sa relihiyong kinabibilangan.
L.C.1.8: Napatutunayan na ang pananampalataya ay susi sa pag-unawa ng tao sa tunay na kahulugan ng buhay.
L.C.1.9: Natatanggap na nasa pagsasabuhay ang tunay na diwa ng ispiritwalidad.
L.C.1.10: Naipakikita ang pagsasabuhay ng pananampalataya sa mga gawaing nakatutulong sa kapwa at kapaligiran

Yunit II:Ang Moral na Kilos

L.C.2.1: Naipaliliwanag ang kahulugan ng anim na pangunahing pagpapahalaga (core moral values: love of god, love of truth, respect for life, respect for human sexuality, responsible dominion over material things)
L.C.2.2: Nakikilala ang moral na kilos (determineants of morality)
L.C.2.3: Nasusuri ang isang kilos ayon sa pamantayang moral.
L.C.2.4: Nasusuri ang epekto ng pakikibahagi sa paggawa ng masama sa dignidad bilang tao.
L.C.2.5: Nasusuri ang kawastuhan ng intensyon, kilos at pasya ayon sa panloob na salik ng konsensya.
L.C.2.6: Naisasaalang-alang ang kahalagahan ng pagpapaliban ng pagpapasya sa panahon ng pagkalito at agam-agam.
L.C.2.7: Nagpapakita ng mataas na pamantayang moral sa pagiging mapanagutan sa kilos at pasya.
L.C.2.8: Naitatalaga ang sarili sa pagsunod sa pamantayang moral sa pagiging mapangutan sa kilos at pasya.

Yunit III :Mga Pagpapahalaga at Virtue Kaugnay ng Paggawa

L.C.3.1: Nalilinang ang mga pagpapahalaga at birtud na makapag-aangat sa antas ng moralidad.
L.C.3.2: Nakapagtataguyod sa kalinisang-puri bilang paggalang sa dangal ng tao.
L.C.3.3: Napahahalagahan ang katotohanan sa pamamagitan ng pagiging tapat sa salita at gawa.
L.C.3.4: Napatutunayan na ang katatagan ng kalooban ay nasusubok sa pagharap sa mga hamon sa buhay.
L.C.3.5: Nakikilala na ang matalinong paghusga ay mahalagang salik ng pagkakasundo.
L.C.3.6: Nahihinuha ang kahalagahan ng pagtitimpi o pagpipigil sa lahat ng pagkakataon.
L.C.3.7: Naipakikita ang kahalagahan ng kaayusang pansarili sa pagkakaroon ng organisadong kapaligiran.
L.C.3.8: Napatutunayan na ang tunay na kaligayahan ay nababatay sa simpleng pamumuhay.
L.C.3.9: Naisasaalang-alang ang kahalagahan ng pagsunod sa batas at kaayusan.
L.C.3.10: Napahahalagahan ang pandaigdigang pagkakaisa sa pamamagitan ng paggalang sa dignidad at karapatan ng kapwa.

Yunit IV:Mga Isyung Moral sa Makabagong Panahon

L.C.4.1: Nasusuri ang mga isyung moral sa kasalukuyang panahon.
L.C.4.2a: Naisasaalang-alang ang kasagraduhan ng buhay laban sa mga isyu katulad ng aborsyon, genetic engineering atbp.
L.C.4.2b: Naisasaalang -alang ang kasagraduhan ng buhay laban sa mga isyu katulad ng aborsyon, genetic engineering , euthanasia, cloning at iba pa.
L.C.4.3: Naigagalang ang sekswalidad bilang banal na instrumento ng Diyos sa pagkikiisa ng tao sa paglalang: